PROJEKTY/Projects

Projekt grantowy pt. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19

Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł

Okres realizacji projektu: 25 maja 2020 r. -31 marca 2021 r.

Otrzymany Grant:

Dom Pomocy Społecznej otrzymał grant w wysokości: 344 026,50 zł

Projekt "W drodze do samodzielności" - "The Way to Self-Empowerment"

PROJEKTY
Projekt „W drodze do samodzielności” dofinansowany ze środków The Global Fund For Forgotten People, Order of Malta (Globalny Fundusz dla Ludzi Zapomnianych, Zakon Maltański)

Realizacja projektu rozpoczęła się w połowie lipca 2021 roku i ma trwać 12 miesięcy. Budżet całkowity projektu wynosi, w 234 693,18 PLN, tym 132 349,84 PLN ($34 774,00) stanowi dofinansowanie z The Global Fund, a 102 343,34 PLN ($26 890,00) stanowi wkład własny Domu Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szyldaku.

Ci ludzie są „zapomniani” ponieważ…

The project implementation began in mid-July 2021 and will last 12 months. The total budget of the project is PLN 234,693.18, including PLN 132,349.84 ($ 34,774.00) from The Global Fund and PLN 102,343.34 ($ 26,890.00) by the Social Assistance House ” Michael the Archangel „in Szyldak.

These people are “forgotten” because…